Актуелно

Новости

Новини во гимназиското образование во учебната 2014/2015 година

Од оваа учебна 2014/2015 година направени се измени во наставниот план на гимназиското образование во природно-математичкото подрачје-комбинација А.

Новини во основното образование во учебната 2014/2015 година

Од оваа учебна 2014/2015 година учениците во прво, второ и трето одделение ќе следат настава по нови наставни програми по математика и природни науки (превземени и адаптирани од наставните програми на Cambridge International Examinations). Исто така, изготвени се наставни програми по наставниот предмет општество од I до III одделение.

Адаптирани наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination Centre

Бирото за развој на образованието ве известува дека од учебната 2014/2015 година почнува изучувањето на предметите математика и природни науки според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examination Centre).

 

 

Обуки со одделенски наставници за наставата по математика и природни науки

Почнувајќи од 12 јуни па се до крајот на август Бирото за развој на образованието ги реализира обуките со одделенските наставници од сите основни училишта во Република Македонија за наставата по математика и природни науки. Обуката е дизајнирана според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми во Кембриџ.

 

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за воведување дигитални содржини во наставата по англиски јазик од VI - VIII одделение“

 

Наставниците по англиски јазик од основните училишта  од сите општини во Скопје кои ја следеле обуката на тема: „Обука за воведување дигитални содржини во наставата по англиски јазик од VI - VIII одделение“ можат да ги подигнат сертификатите во Бирото за развој на образованието, (барака бр. 3, Ирена Никоска - Ајановска) од 9,00 до 16,00 часот секој работен ден.

Семинар за адаптирање наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination

Бирото за развој на образованието адаптираше наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination, коишто се утврдени од министерот за образование и наука и истите ќе се реализираат од учебната 2014/15 година со учениците од прво до трето одделение на деветгодишното основно училиште.

 

 
 
2018 © Copyright Биро за развој на образованието