Aktualisht

Основно образование

 

Концепција, за деветгодишно основно воспитание и образование

 

Решение за измени на наставните програми по математика, биологија, хемија и физика за деветгодишно основно образование во делот на нормативот за наставен кадар

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ - Работа со компјутер и основи на програмирањето / Работа со компјутер

 

IV одделение - деветгодишно основно образование

 

 

Изборни предмети во IV одделение на деветгодишно основно образование

V одделение - деветгодишно основно образование

 

Изборни предмети во V одделение на деветгодишно основно образование


VI одделение - деветгодишно основно образование

     - Математика

     - Природни науки / Shkencat natyrore

     - Географија / Gjeografia

    - Француски јазик (втор странски јазик)

 

 

Изборни предмети во VI одделение на деветгодишно основно образование

 

Програма за животни вештини

 

Наставни програми за задолжителните предмети во VII одделение на деветгодишно основно образование 

 

Наставни програми за задолжителните предмети во VIII одделение на деветгодишно основно образование 

 

 

Наставни програми за задолжителните предмети во IX одделение на деветгодишно основно образование
Изборни предмети во деветгодишно основно образование (VII - IX одделение)

 

 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit