Aktualisht

Испитни програми

 

Испитни програми за општообразвни предмети за ученици кои завршиле средно образование со тригодишно траење и продолжуваат во средно образование со четиригодишно траење од ист или сроден наставен план

 

 

 
2019 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit