Aktualisht

Документи

Слободен пристап до информации


Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, БРО го назначува следното лице:

 

Ирена Борисовска

Биро за развој на образованието

ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 20, 1000 Скопје

телефон: +389 2 3089 031

факс: 02 3061 057

irenaborisovska@bro.gov.mk

 

 

Офицер за заштита на личните податоци:

 

Соња Радевска

телефон: +389 2 3089 045

sonjaradevska@bro.gov.mk

 

 

Документи на БРО


Годишна програма за работа на Бирото за развој на образованието за 2016 година

 

Годишен извештај за работата на Бирото за развој на образованието за 2016 година

 

 

Закони


Закони во надлежност на МОН

 

Закони во надлежност на МТСП

 

Закони во надлежност на МИОА

 

 

Правилници


Правилник за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја

 

Правилници во надлежност на МОН

 

Правилници во надлежност на МТСП

 

 

Нормативи

 

Норматив за стручните соработници во основните училишта

 

Норматив за стручните соработници во средните училишта

 

Норматив за стручна подготовка на лицата кои остваруваат воспитно-образовна работа во основните музички и балетски училишта

 

 

Јавни набавки


План за јавните набавки на Бирото за развој на образованието за 2016 година

 

План за јавните набавки на Бирото за развој на образованието за 2017 година

 

Измена и дополнување на Планот за јавните набавки на Бирото за развој на образованието за 2016 година

 

Измена и дополнување на Планот за јавните набавки на Бирото за развој на образованието за 2017 година

 

 

Завршни сметки

 

Самофинансирачки активности

 

Буџет

 

Донација УНИЦЕФ

 

Донација Еразмус

 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit