Aktualisht

Risitë

Покана за објавување во "Образовани рефлекси"

      Бирото за развој на образованието ги повикува своите соработници – професори од факултетите и институтите, наставниците од основните и средните училишта и други автори кои се бават со актуелни теми од областа на образованието да достават свои научни или стручни трудови за објавување во научно-стручното списание ,,Образовни рефлексии".

 

Активности на секторот за истражување во врска со проектот "Македонски таленти"

      Во рамки на проектот “Македонски таленти” на 29.02.2012 во Бирото за развој на образование се одржа состанок на работната група формирана од министерот за образование и наука за одредување на инструменти (тестови за посебни способности, тестови за општи способности, чек листи, критериуми...) за препознавање - номинирање и идентификација   на надарени и т

Изработка на нови наставни програми

 Врз основа на пријавените кандидати за надворешни соработници за изработка на наставни програми, директорот на Бирото за развој на образованието формираше комисии за изработка на адаптирани наставни програми за  петто одделение за учениците со посебни образовани потреби од посебните училишта,  наставни програми за деветгодишно и шестгодишно основно музичко образование, како и на

Семинари за задолжителните предмети во VI оддление на деветгодишното образование

   Во периодот од 22.08. до 09.09.2011 година Бирото за развој на образованието согласно годишната програма за работа, ќе започне со реализација на семинари со наставниците од основните училишта кои ќе изведуваат настава по новите наставни програми за задолжителните предмети во VI одделение на деветгодишното образование.

Дистрибуција на педагошка евиденција

Бирото за развој на опбразованието на 15.08.2011 година ќе започне со дистрибуција на педагошката евиденција во основните и во средните училишта.

 
 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit