Aktualisht

Risitë

Обуки за просветните инспектори

Од 15 – 17 септември во Скопје, Струга и Кавадарци се одржаа обуки за просветните инспектори од страна на советниците на Бирото за развој на образованието за новите наставни програми по математика и природни науки за учениците од прво до трето одделение.

Новини во гимназиското образование во учебната 2014/2015 година

Од оваа учебна 2014/2015 година направени се измени во наставниот план на гимназиското образование во природно-математичкото подрачје-комбинација А.

Новини во основното образование во учебната 2014/2015 година

Од оваа учебна 2014/2015 година учениците во прво, второ и трето одделение ќе следат настава по нови наставни програми по математика и природни науки (превземени и адаптирани од наставните програми на Cambridge International Examinations). Исто така, изготвени се наставни програми по наставниот предмет општество од I до III одделение.

Адаптирани наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination Centre

Бирото за развој на образованието ве известува дека од учебната 2014/2015 година почнува изучувањето на предметите математика и природни науки според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examination Centre).

 

 

Обуки со одделенски наставници за наставата по математика и природни науки

Почнувајќи од 12 јуни па се до крајот на август Бирото за развој на образованието ги реализира обуките со одделенските наставници од сите основни училишта во Република Македонија за наставата по математика и природни науки. Обуката е дизајнирана според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми во Кембриџ.

 

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за воведување дигитални содржини во наставата по англиски јазик од VI - VIII одделение“

 

Наставниците по англиски јазик од основните училишта  од сите општини во Скопје кои ја следеле обуката на тема: „Обука за воведување дигитални содржини во наставата по англиски јазик од VI - VIII одделение“ можат да ги подигнат сертификатите во Бирото за развој на образованието, (барака бр. 3, Ирена Никоска - Ајановска) од 9,00 до 16,00 часот секој работен ден.

 
 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit