Aktualisht

Risitë

Дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование"

Бирото за развој на образованието почна со дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

 

Воведување на новите наставни програми Кембриџ од VII до IX одделение

Бирото за развој на образованието во соработка со Cambridge International Examination ги адаптираше наставните програми за математика, биологија, хемија и физика од VII до IX одделение на деветгодишното основно образование.

 

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници.

 

 

Обуки за мастер обучувачи на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование"

Од 14 до 19 март 2016 година се одржаа обуки за мастер обучувачи на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ во организација на Бирото за развој на образованието во соработка со експерти од Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

Обука за новата наставна програма по предметот иновации за деветто (IX) одделение на деветгодишното основно образование

Бирото за развој на образованието (БРО) заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и Центарот за развој на нови бизниси организира еднодневна обука за наставниците коишто ја реализираат наставата по предметот иновации за деветто (IX) одделение на деветгодишното основно образование.

 

Обука за новата наставна програма по проектната активност иновации и претприемништво за прва, втора и трета година на гимназиското и средното уметничко образование

На 19.09.2015 година Бирото за развој на образованието (БРО) заедно со Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и Центарот за развој на нови бизниси организираше еднодневна обука за наставниците коишто ја реализираат наставата по проектната активност иновации и претприемништво за (I) прва, (II) втора

 
 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit