Aktualisht

Risitë

Семинари за задолжителните предмети во VI оддление на деветгодишното образование

   Во периодот од 22.08. до 09.09.2011 година Бирото за развој на образованието согласно годишната програма за работа, ќе започне со реализација на семинари со наставниците од основните училишта кои ќе изведуваат настава по новите наставни програми за задолжителните предмети во VI одделение на деветгодишното образование.

Дистрибуција на педагошка евиденција

Бирото за развој на опбразованието на 15.08.2011 година ќе започне со дистрибуција на педагошката евиденција во основните и во средните училишта.

 
 
2019 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit