Aktualisht

Наставни планови

 • Основно деветгодишно образование

     - Наставен план за деветгодишно основно образование 2016/2017

     - Наставен план за деветгодишно основно образование 2017/2018

     - Решение за измена и дополнување на Наставниот план за воспитно-образовната дејност во деветгодишно основно образование 2017/2018

     - Наставен план за Меѓународна програма за основно образование (ИБ) 2016/2017

 

 • Основно музичко и балетско образование

    - Наставен план за основно музичко и балетско образование

 

 • Основно образование за учениците со посебни образовни потреби

    - Наставен план за основно образование за учениците со посебни образовани потреби

 

 • Средно гимназиско образование

     - Наставен план за гимназиско образование

 

    - Изменување и дополнување на наставниот план за гимназиско образование, природно-математичко подрачје - комбинација А

 

     - Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко и спортска гимназија)

 

 • Средно четиригодишно стручно образование

     - Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно стручно образование

 

     - Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко и спортска гимназија)

 

 • Средно тригодишно стручно образование

     - Наставен план за тригодишно стручно образование

 

     - Наставен план за тригодишно стручно образование за образовниот профил пекар

   

 • Средно двегодишно стручно образование

     - Наставен план за двегодишно стручно образование

 

 • Средно образование - спортска гимназија

     - Измени и дополнувања на наставен план за спортска гимназија

 

     - Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко и спортска гимназија)

 

     - Наставен план за спортска академија

 

 • Средно уметничко образование - ликовна уметност

     - Наставни планови за уметничко образование

 

     - Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко и спортска гимназија)

 

 • Средно музичко и балетско образование

     - Наставен план за средно музичко и балетско образование

 

     - Измена и дополнување на наставните планови за воспитно-образовната дејност во четиригодишното средно образование 2015/2016 (за средно стручно, гимназиско, уметничко, музичко и балетско и спортска гимназија)

 
2018 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit