Aktualisht

Risitë

Обуки за имплементација на адаптираните наставни програми по математика, биологија, хемија и физика од Кембриџ за средно образование во Република Македонија

Од учебната 2017/18 година во средното образование во Република Македонија се воведуваат адаптирани наставни програми од Cambridge International Examinations по предметите математика, биологија, физика и хемија.

 

Инклузивно образование

На ден 10.4.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието се одржа првата работна средба на Комисијата за инклузивно образование, како работно тело за развој на инклузивното образование во Република Македонија.

 

Прв транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот

На втори март 2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието – Скопје се одржа првиот транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“.

 

Работна средба за изработка на „Концепција за математичка гимназија“

На 18.1.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието, Скопје се одржа работна средба на стручниот тим за изработка на „Концепција за математичка гимназија“.

Потпишан Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието

На 11.1.2017 во просториите на Народната банка на Република Македонија, гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието.

 

Работилници за адаптација на новите наставни програми по предметите математика, биологија, хемија и физика од Меѓународниот центар за испити од Кембриџ (Cambridge International Examinations) за прва и втора година средно образование

Во периодот од 28.11.2016 до 30.11.2016 година се реализираа работилници за адаптација на новите наставни програми по предметите математика, биологија, хемија и физика за средно образование.

 
 
2017 © Copyright Byroja e zhvillimit të arsimit