Актуелно

СЕКТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР И СОВЕТОДАВНА СТРУЧНА РАБОТА

Секторот за професионален развој на воспитно-образовниот кадар и советодавно стручна работа својата дејност ја реализира преку:

 • Одделението за изработка на програми и критериуми за професионален развој на воспитно образовниот кадар и
 • Седумте меѓуопштински одделенија
 • Одделението за изработка на програми и критериуми за професионален развој на воспитно образовниот кадар ги врши следните работи:
 • изработува анализи и врз основа на нив ги утврдува потребите за професионален развој на воспитно-образовниот кадар;
 • изработува долгорочен и годишен план  на активности за обука на воспитно-образовниот и раководниот кадар;
 • изработува долгорочен план за потребите за обука на воспитно-образовниот и раководниот кадар;
 • ги спроведува постапките за акредитација за обезбедување услуги во врска со спроведување на обуките на воспитно-образовниот кадар;
 • склучува договор со акредитираните институции и други правни лица за спроведување на обуките на воспитно-образовниот кадар;
 • го следи извршувањето на услугите на акредитираните установи, институции и други правни лица во однос на квалитетот и извршувањето на услугите според утврдените рокови;
 • прибира информации од воспитно-образовниот кадар во врска со програмите за обука;
 • обезбедува квалитет преку  евалвацијата на програмите за обука на кадрите во воспитно-образовните установи во соработка со Државниот просветен инспекторат;
 • дава информации  за констатираните согледувања    за професионалниот развој  на воспитно-образовниот и раководниот кадар;

 Во извршувањето на надлежностите  Секторот за професионален развој на воспитно-образовниот кадар и советодавна стручна работа преку Меѓуопштинските одделенија за советодавна стручна работа  ги врши следните работи:

 • дава советодавна стручна помош на училиштето за концепциските и систематските промени во воспитно-образовниот систем;
 • дава стручни совети за самоевалвација на училиштето и изработка на развојните планови;
 • ги координира активностите, заедно со раководниот тим на училиштето, за изработка и спроведување  на акционите планови за мерките кои треба да се преземат по извршената интегрална евалвација;
 • предлага стандарди за менторскиот систем на воспитно-образовниот кадар;
 • дава редовна стручна помош  на училиштата за подготовка и спроведување на училишните проекти во согласност со развојните планови;
 • врши редовна советодавна стручна работа со наставниците и воспитувачите во врска со наставата по општообразовните  предмети и наставни подрачја, како и за следење, проверување и оценување на учениците;
 • дава стручна помош на училиштата во работата со надарените и талентираните ученици и предлага мерки за нивна поддршка;
 • дава насоки на училиштата за користење на професионалните ресурси на државно и меѓународно ниво;
 • врши инструктивна менторска работа и дава интервентна помош за воспитно-образовниот кадар;
 • поттикнува и организира активности за размена на знаења и професионално искуство меѓу училиштата;
 • соработува со органите на општината и на Градот Скопје за нивни потреби при предлагање на наставни програми;
 • соработува со училиштата, со органите на општината и на Градот Скопје за подобрување на квалитетот на наставата.

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието