Актуелно

Сектор за истражување во образованието

Секторот за истражување во образованието врши и организира истражувања во областа на образованието. Во извршувањето на надлежностите Бирото за развој на образованието преку Секторот за истражување во образованието ги врши следните работи:

   - врши проучување и развојни и акциски истражувања поврзани со развојот на унапредувањето на воспитно образовната работа;

   - организира стручни и научни дискусии за исражување на актуелни теми и проблеми кај нас и во другите земји;

   - изготвува долгорочни планови за фундаментални истражувања во соработка со високо образовниоте устаови во Република Македонија и меѓународните институции; - изработува годишни плнови за развој на истражување;

   - изработува стратегии за развој на образованието и воспитанието;

   - иницира доставување предлози за истражување во образованието од страна на високообразовните и научните установи и училиштата.

   - ја организира и координира работата на стручните тимови кои работат на развојни истражувања;

   - ги спроведува јавните набавки за обезбедување на услуги поврзани со фундаментални истражувања во образованието;

   - ја следи реализацијата на истражувањата и ги информира училиштата и другите установи;

   - во соработка со високообразовните и научните установи врши евалуација на релевантноста на истражувањата во образованието; и

   - ја поттикнува примената на резултатите од истражувањата во областа на образованието. Секторот за истражување во образованието има две одделенија:      -Одделение за истражување, развој и системски прашања -Одделение за меѓунардона соработка

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието