Актуелно

Покана за објавување во "Образовани рефлекси"

      Бирото за развој на образованието ги повикува своите соработници – професори од факултетите и институтите, наставниците од основните и средните училишта и други автори кои се бават со актуелни теми од областа на образованието да достават свои научни или стручни трудови за објавување во научно-стручното списание ,,Образовни рефлексии".

 

      Во списанието се објавуваат: изворни (оригинални научни трудови), кратки соопштенија, претходни соопштенија, прегледни статии (прикази), излагања (реферати од научни-стручни собири), стручни статии и други прилози. 

 

      Материјалите може да се достават согласно упатството за авторите, на адресата на Бирото за развој на образованието

 

 
2018 © Copyright Биро за развој на образованието