Актуелно

Граѓанско образование

Известување

 

Наставна програма по граѓанско образование за VIII одделение

 

 

Со оглед на тоа што се уште трае процесот на изработка на Новата концепција за граѓанско образование во Република Македонија, за новата наставна програма за предметот Граѓанско образование за учебната 2018/2019 година нема да може да се изготви учебник, па стручниот тим за унапредување на граѓанското образование изготви Брошура за Граѓанско образование за VIII одделение со обработени содржини од наставната програма наменета за сите ученици од VIII одделение и истата ќе ја достави до секое училиште.

 

Во меѓувреме, за успешна реализација на наставата, до доставувањето на брошурата до училиштата, ги пренесуваме темите од брошурата како помош на наставниците и учениците во наставата и учењето.

 

Тема 1: Претстава за себе како граѓанин / Tema 1: Kuptimi për veten si qytetar

 

Тема 2: Соработка и поврзаност во граѓанско општество /                     Tema 2: Bashkëpunim dhe lidhshmëri në shoqëri qytetare

 

Тема 3: Граѓанинот и општеството / Tema 3: Qytetari dhe shoqëria

 

Тема 4: Религијата, уметноста и медиумите во граѓанското општество / Tema 4: Religjioni, arti dhe mediat në shoqërinë civile

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието