Актуелно

Предлог-листа на прирачници и други материјали за реализација на наставата по предметот граѓанско образование во VIII одделение

Согласно одлуката на министерот за образование и наука на Република Македонија, за повлекување од употреба на учебникот „Граѓанско образование“ за осмо одделение од авторите Ксенофон Угриновски и Крсте Василевски и рецензенти д-р Владо Петровски, Билјана Синадиновска Шотаровска и Татјана Георгиевска, Бирото за развој на образованието формираше комисија за изготвување на предлог-листа на прирачници и други материјали што ќе овозможат реализирање на наставата по наставниот предмет граѓанско образование во осмо одделение од деветгодишното основно образование согласно темите од наставната програма.

 

Предлог-листа на прирачници и други материјали за реализација на наставата по предметот граѓанско образование во VIII одделение од деветгодишното основно образование согласно темите од наставната програма

 

Propozim–lista e doracakëve dhe materialeve tjera për realizimin e mësimit për lëndën arsim qytetar për klasën VIII në arsimin fillor nëntëvjeçar sipas përmbajtjeve të programit mësimor

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието