Актуелно

Сертификати од обука на тема „Стандарди за оценување“

Сертификати од реализираната обука за професионално усовршување на наставниците од основните и средните училишта во Република Македонија кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците на тема „Стандарди за оценување“.

 

Наставниците од основните и средните училишта од сите општини во Скопје кои ја следеле обуката на тема: „Стандарди за оценување“ можат да ги подигнат сертификатите во Бирото за развој на образованието, (барака бр. 3, Весна Попова) од 9,00 до 16,00 часот секој работен ден.

 

Наставниците од останатите основни и средни училишта од Република Македонија, сертификатите можат да ги подигнат во подрачните единици на БРО.

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието