Актуелно

Стручно советодавни средби со наставниците од основните училишта коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување

Бирото за развој на образованието во декември реализира стручни советодавни средби со наставниците од сите основни училишта во Република Македонија, коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците во основното образование.

 

На средбата на наставниците им се даваа насоки за надминување на евидентираните слабости во однос на добиените резултати од интерното и екстерното проверување на постигањата на учениците по наставните предмети.

 

image image image image

 

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието