Актуелно

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за воведување дигитални содржини во наставата по англиски јазик од VI - VIII одделение“

 

Наставниците по англиски јазик од основните училишта  од сите општини во Скопје кои ја следеле обуката на тема: „Обука за воведување дигитални содржини во наставата по англиски јазик од VI - VIII одделение“ можат да ги подигнат сертификатите во Бирото за развој на образованието, (барака бр. 3, Ирена Никоска - Ајановска) од 9,00 до 16,00 часот секој работен ден.

 

Наставниците од останатите основни училишта од Република Македонија, сертификатите можат да ги подигнат во подрачните единици на БРО.

 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието