Актуелно

Новости

Семинари за образование за животни вештини

Во период од 15-17.05 2012 година ќе се одржуваат семинари за програмата за образование за животни вештини во ОУ "Лазо Трповски" - Скопје. На семинарите ќе учествуваат претставници од стручната служба на сите основни училишта во Скопје и Куманово.

 

 

Семинари за образование за животни вештини

      Во рамки на проектот Воведување на содржини за програмата животни вештини и училиште по мерка на детето, како и усогласување на наставните програми со Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и образование, кој е склучен врз основа на спогодбата за соработка меѓу Бирото за развој на образованието и Канцеларијата на УНИЦЕФ, во периодот од 22.04-25.04.2012 година беа р

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА – паралелки за фудабал, кошарка, ракомет

      Врз основа на иницијативата на Владата на Република Македонија и законските можности дадени во Законот за средно образование,  Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Агенцијата за спорт и млади подготвија проект за воведување на нови паралелки во Државното средно училиште Методија Митевски – Брицо во коишто ќе

Покана за објавување во "Образовани рефлекси"

      Бирото за развој на образованието ги повикува своите соработници – професори од факултетите и институтите, наставниците од основните и средните училишта и други автори кои се бават со актуелни теми од областа на образованието да достават свои научни или стручни трудови за објавување во научно-стручното списание ,,Образовни рефлексии".

 

Активности на секторот за истражување во врска со проектот "Македонски таленти"

      Во рамки на проектот “Македонски таленти” на 29.02.2012 во Бирото за развој на образование се одржа состанок на работната група формирана од министерот за образование и наука за одредување на инструменти (тестови за посебни способности, тестови за општи способности, чек листи, критериуми...) за препознавање - номинирање и идентификација   на надарени и т

Изработка на нови наставни програми

 Врз основа на пријавените кандидати за надворешни соработници за изработка на наставни програми, директорот на Бирото за развој на образованието формираше комисии за изработка на адаптирани наставни програми за  петто одделение за учениците со посебни образовани потреби од посебните училишта,  наставни програми за деветгодишно и шестгодишно основно музичко образование, како и на

 
 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието