Актуелно

Новости

Средби со наставници од основните училишта коишто го предаваат предметот иновации

Бирото за развој на образованието од 26 септември до 1 октомври 2014 година оствари средби со 570 наставници од 336 основни училишта во Република Македонија коишто го предаваат предметот иновации во деветто одделение на деветгодишното основно образование.

Обуки за просветните инспектори

Од 15 – 17 септември во Скопје, Струга и Кавадарци се одржаа обуки за просветните инспектори од страна на советниците на Бирото за развој на образованието за новите наставни програми по математика и природни науки за учениците од прво до трето одделение.

Новини во гимназиското образование во учебната 2014/2015 година

Од оваа учебна 2014/2015 година направени се измени во наставниот план на гимназиското образование во природно-математичкото подрачје-комбинација А.

Новини во основното образование во учебната 2014/2015 година

Од оваа учебна 2014/2015 година учениците во прво, второ и трето одделение ќе следат настава по нови наставни програми по математика и природни науки (превземени и адаптирани од наставните програми на Cambridge International Examinations). Исто така, изготвени се наставни програми по наставниот предмет општество од I до III одделение.

Адаптирани наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination Centre

Бирото за развој на образованието ве известува дека од учебната 2014/2015 година почнува изучувањето на предметите математика и природни науки според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examination Centre).

 

 

Обуки со одделенски наставници за наставата по математика и природни науки

Почнувајќи од 12 јуни па се до крајот на август Бирото за развој на образованието ги реализира обуките со одделенските наставници од сите основни училишта во Република Македонија за наставата по математика и природни науки. Обуката е дизајнирана според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми во Кембриџ.

 

 
 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието