Актуелно

Новости

Работилници за начинот на користење на инструментите за мониторинг на часовите по математика и природни науки од I - III одделение и од IV - VI одделение

На 16 и 17 март 2015 година за советниците од Бирото за развој на образованието беа организирани работилници за начинот на користење на инструментите за мониторинг на часовите по математика и природни науки од I - III одделение и од IV - VI одделение, реализирани од страна на експерти по математика и природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми за осн

Работилници за имплементација на адаптираните наставни програми на Кембриџ по предметите математика и природни науки од I до III одделение

Во периодот јануари-февруари 2015 година Бирото за развој на образованието одржа работилници за имплементација на адаптираните наставни програми на Кембриџ по предметите математика и природни науки за прво, второ и трето одделение во основното образование за наставниците коишто од септември во учебната 2015/2016 година ќе почнат со реализирање на наставата во прво о

Прирачник за правата на потрошувачите по предметот вештини за живеење

Бирото за развој на образованието во соработка со Организацијата на потрошувачите на Македонија, изработија Прирачник за правата на потрошувачите којшто наставниците можат да го користат за реализација на содржините по изборниот предмет вештини за живеење во основните училишта.

 

Работилници за адаптирање на наставните програми на Кембриџ по предметите природни науки и математика од IV до VI одделение

Во периодот од 16.12.2014 до 19.12.2014 година во просториите на Бирото за развој на образованието во Скопје се одржаа работилници за адаптирање на наставните програми на Кембриџ по предметите природни науки и математика за четврто, петто и шесто одделение основно образование.

 

Стручно советодавни средби со наставниците од основните училишта коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување

Бирото за развој на образованието во декември реализира стручни советодавни средби со наставниците од сите основни училишта во Република Македонија, коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците во основното образование.

 

Стручно советодавни средби со наставниците од средните училишта коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од екстерното проверување

Бирото за развој на образованието во периодот на месец ноември реализира стручни советодавни средби со наставниците од сите средни училишта во Републиката коишто имаат најголеми отстапувања во добиените показатели од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците во средното образование.

 

 
 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието