Актуелно

Новости

Сертификати од „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX одделение“

Сертификати од реализираната обука под наслов „Обука за реализација на содржини по предметот иновации од Наставната програма по иновации за IX-то одделение на деветгодишното образование“.

 

Обуки за мастер обучувачи за имплеменатација на новите наставни програми по математика и природни науки од IV до VI одделение на деветгодишното основно образование

Експерти по математика и природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми за основно образование од Кембриџ (Cambridge International Examinations), Англија, реализираат обуки за мастер обучувачи за имплеменатација на новите наставни програми по математика и природни науки од IV (четврто) до VI (шесто) одделение на деветгодишното основно образование, адапт

Семинари за наставниците по математика од средните училишта

Бирото за развој на образованието организира еднодневни семинари за наставниците по математика од средните училишта во Република Македонија со цел поблиску да се запознаат со испитната програма, како и со начинот на изготвување на прашања и задачи за државната матура по предметот математика.

Семинари за одделенските наставници коишто во учебната 2015/2016 година ќе предаваат математика во IV и V одделение

Бирото за развој на образованието во соработка со Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ од Скопје, Педагошкиот факултет „Св.

Работилници за начинот на користење на инструментите за мониторинг на часовите по математика и природни науки од I - III одделение и од IV - VI одделение

На 16 и 17 март 2015 година за советниците од Бирото за развој на образованието беа организирани работилници за начинот на користење на инструментите за мониторинг на часовите по математика и природни науки од I - III одделение и од IV - VI одделение, реализирани од страна на експерти по математика и природни науки од Меѓународниот центар за наставни програми за осн

Работилници за имплементација на адаптираните наставни програми на Кембриџ по предметите математика и природни науки од I до III одделение

Во периодот јануари-февруари 2015 година Бирото за развој на образованието одржа работилници за имплементација на адаптираните наставни програми на Кембриџ по предметите математика и природни науки за прво, второ и трето одделение во основното образование за наставниците коишто од септември во учебната 2015/2016 година ќе почнат со реализирање на наставата во прво о

 
 
2018 © Copyright Биро за развој на образованието