Актуелно

Новости

Дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование"

Во втората половина на август и во септември Бирото за развој на образованието продолжува со дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

Обуки за предметните наставници коишто во учебната 2016/2017 година ќе изведуваат настава по математика, физика, хемија и биологија во VII, VIII и IX одделение

Во јуни и втората половина на август 2016 година Бирото за развој на образованието организира дводневни обуки за предметните наставници коишто во учебната 2016/2017 година ќе изведуваат настава по наставниот предмет математика и по наставните предмети од природните науки биологија, физика и хемија во VII, VIII и IX одделение согласно новиот наставен план за деветгод

Семинари за одделенските наставници коишто во учебната 2016/2017 година ќе предаваат математика во IV и V одделение

Од 16 до 30 мај Бирото за развој на образованието во соработка со Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ од Скопје, Педагошкиот факултет „Св.

Дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование"

Бирото за развој на образованието почна со дисеминација на обуката на тема: „Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон (Institute of Education of University College London), Велика Британија.

 

Воведување на новите наставни програми Кембриџ од VII до IX одделение

Бирото за развој на образованието во соработка со Cambridge International Examination ги адаптираше наставните програми за математика, биологија, хемија и физика од VII до IX одделение на деветгодишното основно образование.

 

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници

Состанок на советодавното тело на проектот за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници.

 

 

 
 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието