Актуелно

Новости

Семинари за задолжителните предмети во VI оддление на деветгодишното образование

   Во периодот од 22.08. до 09.09.2011 година Бирото за развој на образованието согласно годишната програма за работа, ќе започне со реализација на семинари со наставниците од основните училишта кои ќе изведуваат настава по новите наставни програми за задолжителните предмети во VI одделение на деветгодишното образование.

Дистрибуција на педагошка евиденција

Бирото за развој на опбразованието на 15.08.2011 година ќе започне со дистрибуција на педагошката евиденција во основните и во средните училишта.

 
 
2019 © Copyright Биро за развој на образованието