Актуелно

Активности на секторот за истражување во врска со проектот "Македонски таленти"

      Во рамки на проектот “Македонски таленти” на 29.02.2012 во Бирото за развој на образование се одржа состанок на работната група формирана од министерот за образование и наука за одредување на инструменти (тестови за посебни способности, тестови за општи способности, чек листи, критериуми...) за препознавање - номинирање и идентификација   на надарени и талентирани ученици.  

 

 

      На состанокот присуствуваа представници од Бирото за развој на образованието, Филозофски факултет – Институт за психологија  (проф. д-р Виолета Арнаудова, проф. д-р Елена Ачковска Лешковска),  Институт за педагогија во Скопје (проф. д-р Наташа Ангелевска – Галевска), Педагошки факултет во Битола (проф. д-р Љупчо Кеверески ). 

 

 
2018 © Copyright Биро за развој на образованието