Актуелно

Новости

Предлог-листа на прирачници и други материјали за реализација на наставата по предметот граѓанско образование во VIII одделение

Согласно одлуката на министерот за образование и наука на Република Македонија, за повлекување од употреба на учебникот „Граѓанско образование“ за осмо одделение од авторите Ксенофон Угриновски и Крсте Василевски и рецензенти д-р Владо Петровски, Билјана Синадиновска Шотаровска и Татјана Георгиевска, Бирото за развој на образованието формираше комисија за изготвувањ

Втора обука од проектот „Оценување за учење“ од програмата Еразмус +, К2

Од 3 до 7 јули 2017 година во просториите на СУГС „Орце Николов“ во Скопје се реализира втората обука за советниците во Бирото за развој на образованието во рамките на проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“ од програмата Еразмус +, КА2, којшто Бирото го спроведув

„Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“

Од 15 до 19 мај 2017 година се реализира обука за советниците во Бирото за развој на образованието во рамките на проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“ од програмата Еразмус +, КА2, којшто Бирото го спроведува во соработка со своите партнери University of Cambri

Инклузивно образование

На ден 10.4.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието се одржа првата работна средба на Комисијата за инклузивно образование, како работно тело за развој на инклузивното образование во Република Македонија.

 

Прв транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот

На втори март 2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието – Скопје се одржа првиот транснационален состанок во рамките на Еразмус + проектот „Оценување за учење: Поставување и употреба на критериуми за успех по математика и природни науки, за часовите во основно образование“.

 

Работна средба за изработка на „Концепција за математичка гимназија“

На 18.1.2017 година во просториите на Бирото за развој на образованието, Скопје се одржа работна средба на стручниот тим за изработка на „Концепција за математичка гимназија“.

 
 
2017 © Copyright Биро за развој на образованието